Zavolejte nám: +420 602 587 757
Následujte nás:

Whistleblowing

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů v ČR

Ochranu oznamovatelů, neboli whistleblowing, přivádí do našeho právního řádu zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“). Cílem této právní úpravy je ochránit oznamovatele – tzv. whistleblowery, to vše v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie.

Pod pojmem whistleblowing rozumíme oznamování protiprávního jednání, ke kterému došlo, nebo by mělo dojít v souvislosti s prací či jinou obdobnou činností oznamovatelů. Jinými slovy se jedná o možnost zaměstnance, případně jiných, zákonem stanovených osob, oznámit bez rizika jakéhokoliv postihu protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem své práce dozvěděl.

Proto pokud se domníváte, že jste v souvislosti s prací u naší společnosti narazili na jednání, které není v souladu s právními předpisy, neváhejte využít našeho oznamovacího systému níže. Rádi s Vámi danou záležitost vyřešíme – záleží nám na tom.

Oznámení k nám můžete podat, pokud jste náš:
 • současný či bývalý zaměstnanec, a to jak kmenový, tak přidělený
 • uchazeč o zaměstnání, nebo o jinou obdobnou činnost
 • absolvent odborné praxe či stáže
 • dobrovolnický pracovník

Oznamují se pouze protiprávní jednání - ta, která mají znaky trestného činu či přestupku s horní hranicí pokuty 100.000 Kč, porušují zákon o ochraně oznamovatelů, případně jiný právní předpis či předpis Evropské unie v oblastech vymezených § 2 odst. 1 písm. d) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Jak můžete podat oznámení?

Oznámení lze podat dvěma způsoby a to:

 1. Z letáku můžete naskenovat QR kód, který Vás přesměruje na formulář k podání oznámení s již předvyplněným kódem.
 2. Lze navštívit portál www.anonymne.online, rozkliknout tlačítko "Napsat oznámení" a zadat kód naší organizace: bj9rqrhm

Dle pokynu vyplníte formulář a odešlete oznámení. Poté Vám systém vygeneruje jedinečný kód pro následnou komunikaci.

Následný vstup do komunikace:

Po odeslání oznámení je možné vstoupit do komunikace, kde můžete oboustranně chatovat s pověřenou osobou z firmy. Na www.anonymne.online je potřeba kliknout na tlačítko "CHAT S ORGANIZACÍ", zadat přidělený jedinečný kód a přihlásit se do chatu.

Jak má oznámení vypadat

Oznámení má obsahovat:

 • údaje o jménu a příjmení – oznámení nelze podat anonymně
 • datum narození
 • jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 • tyto údaje oznámení nemusí obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa
 • podstatu oznámení
Proces oznamování

Poté, co odešlete oznámení, Příslušná osoba Vás vyrozumí o jeho přijetí, nejpozději do 7 dnů od přijetí tohoto oznámení, ledaže výslovně požádáte, aby Vám vyrozumění nezasílala.

Příslušná osoba následně posoudí, zda Vaše oznámení vyhodnotí jako důvodné. Pokud bude Vaše oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné (nejedná se o protiprávní jednání, oznámení je nepravdivé, nespadá pod Zákon o ochraně oznamovatelů), Příslušná osoba Vás o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí.

V případě, že Vaše oznámení bude vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba učiní patřičné kroky ve smyslu § 12 odst. 5 Zákona o ochraně oznamovatelů, zejména navrhne nápravná opatření či opatření k předejití protiprávního stavu, případně postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

O výsledku prošetření a o navržených opatřeních Vás bude Příslušná osoba informovat ve lhůtě 30 dnů od doby, co Vám přijde vyrozumění o přijetí oznámení. Ve složitých případech a poté, co budete o této skutečnosti písemně vyrozuměn, je možné tuto lhůtu prodloužit, a to maximálně dvakrát. Nejzazší termín pro vyřízení Vaší žádosti tak činí 90 dnů ode dne vyrozumění o přijetí oznámení.

Poučení pro oznamovatele

Měli byste vždy mít pádný důvod se domnívat, že Vámi oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání je sankcionováno a může Vám za něj být uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

Kontakt
 • Adresa: Heršpická 13,
  619 00 Brno
 • Telefon: +420 602 587 757
 • Email: worksystem@worksystem.cz
 • 8:00 - 16:00
  Zavřeno
Napište nám

© 2017. «Work System s.r.o.».All right reserved. Whistleblowing